Feedback ดีๆ ช่วยสร้างคน

posted on 24 Sep 2010 15:57 by healthkm

การให้ feedback หรือข้อมูลย้อนกลับถือเป็นงานช้างสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับเลยค่ะ ถ้า feedback มีแต่เรื่องดีๆ ก็คงดีไป แต่ถ้าจำเป็นต้อง feedback เรื่องที่ไม่ดี ถ้าพูดไม่เข้าหูอีกฝ่ายอาจจะไม่รับฟังได้ แต่จะให้อ้อมไปอ้อมมาเพื่อพูดแต่เรื่องดีๆ ก็เห็นจะไปไม่ถึงประเด็นเสียที

มีหลักการง่ายๆ ในการให้ feedback เพื่อสร้างคนดังนี้ค่ะ

1. Specific การ feedback ที่ดีควรเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเรื่องใด พฤติกรรมใด ไม่ควรพูดกว้างๆ

2. Frequent ควร feedback บ่อยๆ เท่าที่โอกาสอำนวยเพื่อให้ผู้เรียนได้ข้อมูลในการนำไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3. Timely ควร feedback ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังเกิดเหตุการณ์ เพราะถ้าทิ้งไว้นานไป ทั้งผู้ให้และรับอาจจะลืมได้

4. Direct observation ข้อมูลที่นำมา feedback ควรเป็นข้อมูลที่ได้สังเกตเห็นด้วยตนเอง

5. Learner involvement ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับ feedback มีส่วนร่วมในกระบวนการ โดยเริ่มจากให้ประเมินตัวเองก่อน ตามด้วยให้ feedback แล้วจึงสรุปด้วยแนวทางปฏิบัติที่เห็นพ้องต้องกันทั้งสองฝ่าย ควรให้ผู้รับ feedback เป็นผู้กำหนดด้วยตนเองเพราะจะได้รู้สึกต้องการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

การ feedback ที่ล้มเหลวอาจทำให้รู้สึกโกรธเคืองกัน ทะเลาะหรือถกเถียง หรืออาจทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกอับอายได้ ดังนั้นควรฝึกฝนทักษะการ feedback อยู่เสมอ และพยายามทำอย่างสร้างสรรค์ มองในทางบวกเสมอค่ะ

บทความโดย: ผศ.นภา หลิมรัตน์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://kmmed.kku.ac.th/journal/study/journal_study_004.pdf

Comment

Comment:

Tweet